Regulamentul campaniei promoționale „Concurs Giveaway de Toamnă”

Regulamentul campaniei promoționale „Concurs Giveaway de Toamnă”
Art. 1 Organizatorul campaniei promoționale
1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Concurs Giveaway de Toamnă” (denumită în continuare “Campania”) este societatea Sport Gifts SRL, cu sediul în Str. Pajurei nr. 2B, sc. B, etaj 3, ap. 59, sector 1, Bucuresti, România,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/4443/2015, CIF: RO34360403.
1.2. Organizatorul va desfășura Campania prin intermediul agențiilor împuternicite:
DIGITAL CLASS SRL, cu sediul în str. Sergent Avram Petcu, nr 1-5, Lot 1-C2, mansardă, ap. 12, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/14121/2015, având CUI RO35242007,
și
CODEFORGE SRL cu sediul în Strada Sinaia, numarul 18, bloc 16, ap. 2, sector. 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/13455/15.11.2012, având CIF: RO30912254
denumite în continuare “Agențiile”.
1.3. Participanții la campania promoțională, denumită în continuare ”Concurs”, sunt obligați să respecte toți termenii și toate condițiile ”Regulamentului Oficial”, în urma căruia va fi desemnat câștigătorul premiului (conform art. 5 din prezentul Regulament Oficial).
1.4. Regulamentul Oficial de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe site-ul web Buy4Baby, astfel: În format electronic, prin accesarea website-ului Buy4Baby în secțiunea “Blog”.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfășurării concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, cu mențiunea ca aceste modificări să fie aduse la cunoștința participanților și a publicului, înainte de a intra în vigoare. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul website-ului Buy4Baby (https://www.buy4baby.ro/) pe care este publicat prezentul Regulament Oficial.
Art. 2 Durata și aria de desfășurare a Concursului
2.1. Prezenta Campanie se desfășoară sub forma unui concurs și se derulează începând cu data de 04.10.2021 până la data de 11.10.2021 pe întreg teritoriul României.
2.2. Orice înscriere efectuată după data de 11.10.2021, ora 23:59, nu va fi luată în considerare.
Art. 3 Condițiile de participare la Concurs
3.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet, prin accesarea paginilor de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata).
3.2. Are drept de participare orice utilizator de Facebook care îndeplinește cumulativ toate condițiile de mai jos:
● respectă toate condițiile prevăzute la Articolul 5;
● este de acord cu publicarea numelui său pe paginile de Facebook și Instagram Buy4Baby și Păturica Fermecată;
● este cetățean român sau rezident pe teritoriul României;
● este major - are 18 ani împliniți;
● confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că, prin înscrierea la prezentul Concurs, este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
3.3. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect cerințelor din concurs și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.
3.4. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, rezultă că participarea la Concurs a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate pe site-ul mai sus menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a:
- elimina din concurs acești participanți;
- de a le retrage premiile obținute ca rezultat al activității lor în cadrul Concursului;
- de a restricționa participarea la Concurs până la încheierea acesteia.

3.5. În cadrul Concursului, nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai Agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum nici rudele de gradul I ale acestora.
Art. 4 Protecția datelor cu caracter personal
4.1. În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanților la acest Concurs, în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulamentul Oficial, Participanții înscriși în Campanie își exprimă acordul clar și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorilor de promoții.
4.2 Organizatorul și Agențiiile garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților.
Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii677/2001, următoarele drepturi:
-dreptul la informare (art. 12),
-dreptul la acces la date (art.13),
-dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14),
-dreptul la opoziție (art. 15),
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17),
-dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului, în atenția Serviciul Consumatorului, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
4.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Art. 5 Modul de desfășurare a Concursului
5.1. Participanții pot afla mecanismul de concurs accesând pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) sau pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata) și consultând atât postarea referitoare la acest Concurs, cât și Regulamentul Oficial disponibil pe site-ul web Buy4Baby (https://www.buy4baby.ro/).
5.2. Pentru a participa la prezentul Concurs, desfășurat pe paginile de Facebook Buy4Baby și Păturica Fermecată, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
5.2.1. Sa aibă un cont pe rețeaua de socializare Facebook, în perioada desfășurării concursului;
5.2.2. Să urmărească pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata).
5.2.3. Să scrie într-un comentariu ce metodă îi ajută să îi adoarmă pe cei mici și să eticheteze un prieten, la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata).
5.2.4. Comentariul la postarea de Concurs este obligatoriu și reprezintă validarea înscrierii fiecărui participant în Concurs. În baza acestora se va face desemnarea câștigătorilor prin tragere la sorți.
Participanții care postează comentarii în baza acestui Regulament Oficial declară că dețin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel încât de la data utilizării lor pe pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata) și până la eliminarea lor ulterioară de către Organizator, nu se încalcă nici un drept prevăzut de legislația națională sau internațională în vigoare, în special legea 8/1996 sau orice altă lege privitoare la viața privată, de familie, reputație sau onoare.
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru comentariile postate de Participanții la Concurs și își rezervă dreptul de a elimina anumite comentarii care prezintă orice aparență de ilegalitate, frizează bunul simț sau care pot aduce ofensă terților. De asemenea, Organizatorul va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificată prin documente, venind din partea unei persoane îndreptățite.
5.3 Vor intra în Concurs doar persoanele care au comentat la postarea de Concurs și urmăresc pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata).
5.4. În cazul în care vor exista mai multe răspunsuri din partea aceluiași participant, va fi luat în considerare doar primul răspuns la Concurs.
5.5 Un participant poate fi descalificat - prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator - în orice moment al desfășurării Concursului dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat a fi în neconcordanță cu Concursul și/ sau cu Regulamentul Oficial.
5.6. Extragerea câștigătorilor va avea loc în data de 12.10.2021, la ora 12:00.
5.7. Câștigătorii premiilor vor fi extrași aleatoriu, prin intermediul site-ului www.commentpicker.com alături de încă o rezervă.
5.8. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) și pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata) printr-un update la postarea de Concurs.
5.9. Câștigătorii au obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să contacteze Organizatorul, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Buy4Baby (https://www.facebook.com/Buy4BabyRomania/) sau pagina de Facebook Păturica Fermecată (https://www.facebook.com/paturicafermecata), pentru revendicarea premiului. Mesajul trebuie să conțină datele sale personale necesare expedierii premiului (adresa de e-mail).
Art. 6 Premiile
6.1. În cadrul acestui Concurs va fi ales 1 câștigător, dintre participanții care au comentat la postarea de Facebook Buy4Baby sau postarea de Facebook Păturica Fermecată, prin intermediul site-ului www.commentpicker.com și vor fi înmânate un premiu constând în: o păturică de la Păturica Fermecată cu model căprioare și iepurași, în valoare de 110,00 lei și o pernă specială pentru copii de la Buy4Baby, modelul Abstract, în valoare de 54,99 lei.
6.3. Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câștigat.
6.4. Orice solicitare din partea câștigătorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.
6.5. Dacă nu va fi oferit un răspuns din partea câștigătorului, referitor la revendicarea premiului, în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul anunțării publice oficiale a acestuia, premiul va fi alocat primei rezerve extrase din lista participanților. În cazul în care nici câștigătorul de rezervă nu își revendică premiul în termenul prevăzut de prezentul Regulament Oficial - 3 zile lucrătoare de la anunțarea sa oficială – premiul va merge către rezerva nr. 2 extrasă prin intermediul www.commentpicker.com.
6.7. În cazul în care premiul nu este revendicat nici de primul câștigător extras, dar nici de cele două rezerve, aceștia vor pierde orice drept asupra premiilor câștigate, Concursul este declarat ”Fără câștigător”, iar Organizatorul poate decide reportarea premiului pentru o campanie viitoare.
Art. 7 Responsabilitatea
7.1. Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.
7.2. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.
7.3. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
7.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
7.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
Art. 8 Litigii
8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Art. 9 Diverse
9.1. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor acestui Regulament Oficial.
9.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.
9.3. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/poză participantă la Concurs, dacă va considera că acesta/aceasta este licențios/licențioasă sau indecent(ă).
9.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentarii ce lezează, în mod direct sau prin asociere, imaginea Buy4Baby, Păturica Fermecată, sau a concurenților înscriși.
9.5. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în Concurs, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.
9.6. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizia unilaterală a Organizatorului.
9.7. Orice reclamație în legătură cu desfășurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului în termen de cel mult două zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, la coordonatele de contact indicate în Secțiunea 1 din prezentul Regulament. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere și nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu persoanele ce depun reclamații ulterior acestui termen sau ulterior încetării Campaniei.

Suport clienti L-V: 09:00-17:00

0744.300.387 contact@buy4baby.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!